Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczący witryny internetowej alvesta.pl omawia w możliwie szczegółowej, a jednocześnie skondensowanej formie zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności

 • wyjaśnia skąd mamy Twoje dane osobowe,
 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy,
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe,
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego możemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami,
 • wyjaśnia jak chronimy Twoje dane osobowe,
 • wyjaśnia Twoje prawa i możliwości wyboru, dotyczące Twoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Alvesta s.c. ul. Gdańska 14 A-B, 70-661 Szczecin, e-mail: biuro@alvesta.pl 

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe? Podałeś/-łaś je nam w trakcie rejestracji na naszej stronie internetowej. Jeżeli jesteś naszym Klientem i nie rejestrowałeś/-łaś się na naszej stronie, dane podałeś nam w celu realizacji wysyłki zakupionego towaru, wystawienia dokumentu sprzedaży lub w celu stworzenia dla Ciebie oferty handlowej.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na potrzeby rejestracji na stronie, realizacji złożonych zamówień, dostaw zamówionych towarów, tworzenia ofert handlowych w odpowiedzi na Twoje zapytania, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, rozliczania płatności oraz dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z rejestracją na stronie będą przetwarzane do czasu ewentualnego ich usunięcia przez Ciebie lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi.

Dane osobowe niezbędne do zrealizowania dostawy zamówionego na stronie towaru będą przetwarzane do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia ewentualnego roszczenia z tytułu świadczonej usługi.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane podane nam przez Klientów niezarejestrowanych na naszej stronie i wykorzystywane w celu stworzenia oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie Klienta przetwarzane będą do czasu upłynięcia ważności oferty, po tym czasie zostaną zanonimizowane – nie będzie możliwości identyfikacji osoby, dla której oferta została stworzona. Jeżeli na podstawie sporządzonej oferty Klient dokona zakupu, dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celach podatkowych i rachunkowych (poniżej).

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi księgowej, w celach podatkowych i rachunkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione – wynika to ze szczególnych przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce.

Dane osobowe podane nam przez Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych na stronie w celu wysyłki newslettera będą przetwarzane  do czasu ewentualnego usunięcia danych przez użytkownika. 

6. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy Alvesta s.c. , jak też podmiotom udzielającym wsparcia stronie internetowej na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Podmioty, które mogą przetwarzać Twoje dane to:

 • firmy kurierskie i spedycyjne dostarczające zakupione towary,
 • firma świadcząca usługi z zakresu księgowości  – w celu niezbędnych rozliczeń rachunkowych i podatkowych,
 • dostawcy lub producenci towarów dostarczający zakupione towary,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej,
 • firma świadcząca usługi hostingowe (przechowywania) danych osobowych dla Administratora,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony internetowej,
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

7. Jako Administrator Danych Osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Twoje dane chronimy m. in. poprzez:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów,
 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta,
 • Zabezpieczenie komputerów i nośników danych indywidualnymi hasłami,
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych danych osobowych oraz testowanie poprawności ich działania.

9. Jeżeli rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub zarejestrowałeś/łaś się wcześniej masz następujące możliwości i prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełniania,
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • Prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. Jeżeli zarejestrowałeś/łaś się na naszej stronie internetowej przed 25.05.2018 r i wyraziłeś/-łaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych akceptując regulamin strony, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak zgoda na użycie Twoich danych jest niezbędna do zawarcia umowy sprzedaży oraz zrealizowania Twoich ewentualnych zamówień (np. do wystawienia faktury czy dostarczenia towaru).

12. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub po prostu zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@alvesta.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Alvesta s.c.  ul. Gdańska 14 AB, 70-661 Szczecin.